Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
BIJ BESTELLING VAN ELK PRODUCT BEN JE LID VAN EEN VAN DE MEDIA ENGINE. CLUBS EN HEB JE TOEGANG TOT DE INHOUD VAN DE GEADVERTEERDE CLUB TOT JE “STOP” STUURT NAAR DE SHORTCODE WAARVAN JE BERICHTEN ONTVANGT (BIJV. 8877). ZIE HIERONDER VOOR ONZE VOLLEDIGE VOORWAARDEN IN MEER DETAIL. BEL ONZE HULPLIJN OP  09000400430. VOORDAT U ONZE SERVICE, MOET U DEZE VOORWAARDEN ("VOORWAARDEN") ZORGVULDIG LEZEN. VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT, MOET U DEZE VOORWAARDEN ("ALGEMENE VOORWAARDEN") ZORGVULDIG LEZEN. DOOR ONZE DIENST TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN, WANNEER U HET NIET EENS BENT, GEBRUIK DE DIENST DAN NIET.

1. Omschrijving dienst
MEDIA ENGINE. biedt mobiele entertainment inhoud, zoals beltonen, games, afbeeldingen en andere data via de online- en sms-diensten naar daarvoor geschikte mobiele apparaten. Na registratie en betaling, zult u in staat zijn om producten via de dienst te downloaden of te ontvangen op daarvoor geschikte mobiele telefoons. De dienst kan ook de toegang tot producten en diensten van derden bevatten.

(i) OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN MOET JE OUDER DAN 16 JAAR ZIJN EN TOESTEMMING HEBBEN VAN DE EIGENAAR VAN DE MOBIELE TELEFOON OM VOOR DE DIENST IN TE SCHRIJVEN EN DEZE IN HUN NAAM TE GEBRUIKEN EN AKKOORD GAAN NAMENS DE EIGENAAR EN JEZELF DAT DEZE VOORWAARDEN BINDEND ZIJN. Het contract is vrij van verboden. U gaat ermee akkoord dat elke persoon die een dergelijke dienst verzoekt volmacht heeft om op te treden namens u met betrekking tot de dienst. Om de dienst te gebruiken, moet u ook een mobiel communicatie abonnement hebben bij een provider waarbij MEDIA ENGINE de dienst beschikbaar maakt, en betaalt u kosten die aan een dergelijke toegang verbonden zijn. Bovendien moet u zelf over alle apparatuur en software die nodig is om verbinding te maken met de dienst beschikken, waaronder, maar niet beperkt tot, een mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat dat in orde is en geschikt is voor gebruik van de dienst. Als een upgrade in of aan de dienst veranderingen in uw apparatuur of software vereist, bent u zelf verantwoordelijk voor de veranderingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke nieuwe of extra functie die de huidige dienst wijzigt of verbetert, inclusief nieuwe producten, is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst.

(ii) Service contract. MEDIA ENGINE biedt de dienst aan als individuele downloads of als een krediet bundel voor downloads op basis van een abonnement. Het contract voor de on-going inschrijving tussen u en MEDIA ENGINE begint wanneer MEDIA ENGINE, op uw verzoek, u heeft voorzien van toegang tot de dienst (op basis van het gsm-nummer. De toegang tot de Dienst wordt geleverd door het leveren van content voor de categorie waarop u zich heeft geabonneerd of de mogelijkheid voor u om het product te downloaden). De inschrijvingsperiode is afhankelijk van de aard van het abonnement. Het abonnementscontract en de inschrijvingsperiode worden vernieuwd indien van toepassing en een nieuw abonnementsgeld wordt verschuldigd voor de nieuwe abonnementsperiode. Het abonnement blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd en / of geannuleerd door u of MEDIA ENGINE volgens artikel 8 van deze voorwaarden. Contracten voor de producten en diensten van MEDIA ENGINE en onafhankelijke derden die beschikbaar worden gesteld via de dienst beginnen wanneer MEDIA ENGINE of de derde partij uw bestelling geaccepteerd heeft of u het product of dienst geleverd heeft die overeenkomt met uw bestelling.

De MEDIA ENGINE abonnementscontracten bevatten een bepaald aantal credits die u recht geven op downloaden, of toegang geven tot het aantal mobiele entertainment content voor een dagelijks / wekelijks / tweewekelijks / maandelijks bedrag. Na het aangaan van uw abonnement, zal MEDIA ENGINE credits op uw rekening zetten voor de frequentie van het abonnement (ex. week / twee weken / maand). Het type en het aantal credits waarop je recht hebt, is afhankelijk van het abonnement dat u kiest. Het dagelijks / wekelijks / tweewekelijks / maandelijks bedrag is verschuldigd per dag / week / twee weken / maand dat uw abonnementscontract geldig is, ongeacht of u daadwerkelijk alle content downloadt gedurende een bepaalde abonnementsperiode. Het aantal credits voor downloads wordt verminderd met de werkelijke gedownloade content, d.w.z. aflossingen. Afhankelijk van het type van uw abonnement, als u geen gebruik maakt van (al) uw credits binnen de inschrijvingsperiode, behoudt MEDIA ENGINE zich het recht om de credits te laten vervallen. Als u meer inhoud download dan uw credits ​​zonder kosten door uw gekozen abonnement toestaan, gaat u akkoord met de toepasselijke MEDIA ENGINE tarieven voor de extra downloads. Credits kunnen alleen worden gebruikt om inhoud te downloaden aangeboden door MEDIA ENGINE.

(iii) Registratie en registratiegegevens. Op uw verzoek, registreert MEDIA ENGINE u als gebruiker en biedt het u toegang tot de dienst door het toewijzen van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het kan voor MEDIA ENGINE nodig zijn om gebruikersnamen aan te passen aan bepaalde aspecten van haar dienstverlening en behoudt het recht dit te doen (u wordt geïnformeerd wanneer dit noodzakelijk is). Dezelfde procedure kan van toepassing zijn op producten en diensten die via de dienst beschikbaar zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van alle wachtwoorden en uw account. In ruil voor uw gebruik van de dienst (naast de betaling van de toepasselijke vergoedingen) verklaart u waarheidsgetrouwe, accurate en volledige informatie over uzelf te geven zoals gevraagd in het registratieformulier ("Registratiegegevens"). Als MEDIA ENGINE een reden heeft om te vermoeden dat de registratiegegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft MEDIA ENGINE het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en u te weigeren tot al het huidige of toekomstige gebruik van de dienst. MEDIA ENGINE trekt de dienst in en stelt u daarvan op de hoogte.

(iv) Licentie voor download(s). U erkent en gaat akkoord dat de download (s), die ter beschikking gesteld zijn als onderdeel van de dienst, eigendom zijn van MEDIA ENGINE, haar dochteronderneming en / of licentiegevers, indien van toepassing. En u erkent en gaat akkoord dat deze worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. MEDIA ENGINE verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor het downloaden en gebruiken van de download(s) en de dienst op een daarvoor geschikt mobiel apparaat, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U erkent en gaat ermee akkoord dat u niet kunt reproduceren, wijzigen, uitvoeren, overdragen, distribueren, verkopen, afgeleide werken creëren of de download(s) anderszins gebruikt of beschikbaar maakt behalve zoals uitdrukkelijk in deze Overeenkomst verstrekt is.

(v) Toegang zonder registratie. MEDIA ENGINE kan u toegang verlenen tot bepaalde services zonder u te registreren als gebruiker. In dat geval is uw identificatie gebaseerd op uw gsm-nummer. U gaat ermee akkoord dat dergelijke informatie verzameld kan worden en bekend wordt gemaakt aan MEDIA ENGINE en gebruikt wordt in overeenstemming met hoofdstuk 4.

(vi) Verantwoordelijkheid voor het gebruik van de dienst. U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen uw wachtwoord of account of via uw abonnement. Die verantwoordelijkheid omvat, maar is niet beperkt tot, de verantwoordelijkheid voor eventuele vergoedingen voor het gebruik van de Dienst of producten en diensten die via de dienst mogelijk zijn. U gaat ermee akkoord het MEDIA ENGINE onmiddellijk te melden als u vermoedt dat er sprake is van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere schending van de beveiliging, en om te verzekeren dat u zich afmeldt op uw account aan het einde van elke sessie. MEDIA ENGINE kan niet en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan deze paragraaf.

(vii) Overdracht. U mag het contract of een van uw contractuele rechten niet op een andere manier toewijzen of overdragen. MEDIA ENGINE heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit dit contract en eventuele vorderingen op basis van dit contract toe te wijzen aan een derde partij na schriftelijke kennisgeving aan u, mits een dergelijke overdracht voor u niet gunstiger is gemaakt dan die onder de voorwaarden in deze VOORWAARDEN. Na een aankondiging betreffende de overdracht van de vorderingen, zijn de betalingen alleen geldig wanneer deze aan de nieuwe dienstverlener betaald zijn.

(viii) Contracten voor producten en diensten van derden. De dienst kan ook de toegang tot producten en diensten van onafhankelijke derden, rechtstreeks of via links naar sites van derden bevatten. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, vermeldt MEDIA ENGINE de producten en diensten als content van derden. Hoewel ze ook co-branded met MEDIA ENGINE kunnen zijn en daarom ook onder MEDIA ENGINE’s handelsmerken vallen, worden de contracten voor de producten en diensten van door derden rechtstreeks tussen u en de derde partij gesloten. MEDIA ENGINE IS NIET EEN PARTIJ, OF OP WELKE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR, elke transactie van PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VANAF DEZE DERDEN OF VOOR ENIGE INHOUD OF INFORMATIE AANGEBODEN DIE VERBAND HEBBEN MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN.

(ix) Onderbrekingen of storingen van de dienst. MEDIA ENGINE kan de dienst opschorten voor reparatie, onderhoud en / of upgrade werk. In een dergelijk geval zal MEDIA ENGINE redelijke inspanningen doen om de genoemde onderbreking zo kort als mogelijk houden met zo weinig mogelijk ongemak voor u. MEDIA ENGINE behoudt zich het recht om de dienst te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, individuele dienstverlening door deze of door derden via de services, of de diensten zelf. 3. BEPERKING VAN RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING U BEGRIJPT DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE EN HET DOWNLOADEN VAN INHOUD OP EIGEN RISICO IS EN DAT U DE DOOR MEDIA ENGINE INSTRUCTIES. DIENT NA TE LEVEN.
Behalve in jurisdicties waar dergelijke bepalingen beperkt zijn, gaat u ermee akkoord dat MEDIA ENGINE's volledige aansprakelijkheid naar u of enig derde persoon, en uw of een derde persoon zijn enige rechsmiddel, in de wet, in het eigen vermogen, of anderszins, met betrekking tot de dienst (en) die onder deze overeenkomst en / of voor enige schending van deze overeenkomst uitsluitend beperkt is tot het bedrag dat u gedurende de looptijd van deze overeenkomst betaalde voor deze dienst (en). Behalve in jurisdicties waar dergelijke bepalingen beperkt zijn, MEDIA ENGINE. haar licentiegevers en aannemers (inclusief eventuele derden die alle of een deel van de diensten leveren) zijn niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade. Zelfs als MEDIA ENGINE is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, in zoverre dat een land niet toestaat dat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zoals deze hierin uiteen is gezet. MEDIA ENGINE’s aansprakelijkheid is beperkt voor zover toegestaan is ​​door de wet in zo'n land.

4. Privacy
U erkent dat MEDIA ENGINE persoonlijke, financiële en gebruiksinformatie verzamelt en verwerkt, afhankelijk van de rest van deze paragraaf om de website te laten werken. Persoonlijke informatie verzameld door MEDIA ENGINE kan worden opgeslagen en verwerkt in Australië of enig ander land waar MEDIA ENGINE of haar agenten actief zijn. Door gebruik te maken van de service, stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie buiten uw land. We mogen uw persoonlijke gegevens naar uw mobiele telefoon provider doorgeven om de inningen van vergoedingen te beveiligen. Verder kunnen wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstellingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de rechtbanken en officieren van justitie, voor juridische procedures en het voorkomen van misdaden.

5. Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij anders hierin gezet, zijn alle rechten, aanspraken en belangen in en om elk intellectueel eigendom, eigendomsrechten of andere rechten die verband houden met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, opgenomen, belichaamd of uitgeoefend in verband met een van de dienst ( "MEDIA ENGINE intellectuele eigendomsrechten") zijn eigendom van MEDIA ENGINE of haar licentiegevers, en gaat u ermee akkoord om geen aanspraak van belang bij of eigendom van een dergelijk MEDIA ENGINE te maken. Intellectuele Eigendomsrechten. U erkent dat er geen titel van MEDIA ENGINE’s intellectuele eigendommen wordt overgedragen aan u, en dat u geen rechten verwerft, uitdrukkelijk of impliciet, in de dienst, anders dan de rechten die uitdrukkelijk toegekend zijn in deze overeenkomst. Tonen en geluiden worden uitgevoerd door impressionisten, zij dragen niet de goedkeuring of bekrachtiging van de betrokken beroemdheid of enige omroep instelling.

6. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord en waart MEDIA ENGINE vrij, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, officieren, agenten, directeuren, aannemers, licentiehouders en andere partners en werknemers, die schadeloos zijn van enig verlies, aansprakelijkheid, eis of vraag, inclusief de prijzen van redelijke advocaat, die door enig derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit of in verband met (a) uw gebruik van de Dienst, en (b) de schending door u van uw voorstellingen en garanties hierin uiteengezet.

7. Lasten
(i) Kosten. Vergoedingen voor de abonnementsdienst zijn verkrijgbaar bij MEDIA ENGINE's website. Het dagelijks / wekelijks / tweewekelijks / maandelijks bedrag wordt in rekening gebracht voor elke abonnementsperiode die de overeenkomst van kracht is. U betaalt MEDIA ENGINE voor de diensten en het gebruik daarvan in overeenstemming met de prijslijsten die van kracht waren op het moment van uw bestelling. Tenzij anders aangegeven, zullen de kosten worden gefactureerd op basis van de betaalmethode die met u is afgesproken.
(ii) Betalingsachterstanden. Eventuele achterstallige onbetaalde bedragen worden voorzien van een jaarlijkse rente van vier procent (4%) of de hoogste rente toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, indien deze lager is.
(iii)Tarief veranderingen. Alle vergoedingen, met inbegrip van vergoedingen voor bestaande abonnementen, kunnen worden gewijzigd na kennisgeving van MEDIA ENGINE. MEDIA ENGINE zal u tijdig in kennis stellen van een dergelijke wijziging. Als u niet de nieuwe vergoedingen (die slecht op een prospectieve basis van toepassing zijn) accepteert, kunt u uw abonnement en / of uw account onmiddellijk annuleren bij beëindiging.

8. Beëindiging en annulering van diensten
Om uit te schrijven stuurt u ofwel de tekst “STOP” naar de shortcode waar u berichten van ontvangt (bijvoorbeeld 8877), of belt u  09000400430., of stuurt u een email naar nl_helpdesk@m-engine.mobi. De beëindiging is onmiddellijk van kracht na ontvangst van het verzoek tot beëindiging. De kosten kunnen echter worden weergegeven op uw mobiele telefoonrekening de volgende maand als mobiele operators de factuur achteraf sturen. MEDIA ENGINE behoudt zich het recht voor om de gelden te verzamelen die verschuldigd zijn. U gaat ermee akkoord dat MEDIA ENGINE te allen tijde uw gebruik van de dienst kan beëindigen indien MEDIA ENGINE gelooft dat u regels heeft geschonden of gehandeld heeft in strijd met deze voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat bij beëindiging van uw toegang tot de dienst krachtens een bepaling van deze voorwaarden, MEDIA ENGINE onmiddellijk uw account kan uitschakelen en / of alle gerelateerde informatie en bestanden kan verwijderen van uw account en / of elke verdere toegang tot dergelijke bestanden van de dienst kan wijgeren. Verder gaat u ermee akkoord dat MEDIA ENGINE niet aansprakelijk is voor u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de dienst. Als u uw account of abonnement om welke reden dan ook annuleert, zal MEDIA ENGINE reeds betaalde vergoedingen niet terugbetalen. KLANTEN IN DE EUROPESE UNIE hebben het wettelijk recht tot opzegging van de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst ("WACHTTERMIJN"), mits, echter, DAT UW RECHT OP OPZEGGING ONMIDDELLIJK IS AFGESLOTEN ALS UW EERSTE GEBRUIK VAN DE SERVICE VOOR HET EINDE VAN DE WACHTTIJD KOMT. Om terug te trekken uit de overeenkomst binnen de WACHTTERMIJN, STUURT U EEN EINDE MELDING VIA E-MAIL NAAR nl_helpdesk@m-engine.mobi me OF VIA post naar MEDIA ENGINE. Adres: 701 South Carson St. Ste 200-3424 Carson City, NV. U moet duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer communiceren en het moet BINNEN DE WACHTTIJD VERZONDEN ZIJN.

9. Diverse bepalingen

(i). Alle kennisgevingen aan MEDIA ENGINE dienen schriftelijk geleverd te worden aan het volgende adres:
MEDIA ENGINE.
701 South Carson St. Ste 200-3424 Carson City, NV, USA

MEDIA ENGINE zal berichten die verband houden met dit contract op de website van MEDIA ENGINE plaatsen of naar het e-mailadres dat u aan MEDIA ENGINE heeft gegeven, of als tekstbericht naar uw mobiele telefoonnummer sturen. Van aankondigingen die door de post worden verzonden wordt geacht dat zij tien dagen na verzending worden ontvangen. Van aankondigingen die via e-mail of als een tekstbericht worden verzonden, wordt geacht dat zij op de dag van de week volgend op de dag waarop zij werden verzonden, worden ontvangen.

(ii) Deze VOORWAARDEN zijn naast eventuele MEDIA ENGINE of derde partij voorwaarden van toepassing op producten en diensten, die kunnen worden geplaatst in samenhang met dergelijke producten en diensten ("Specifieke Voorwaarden"). In geval van enige discrepantie tussen de termen en dergelijke Specifieke Voorwaarden, prevaleert de laatstgenoemde. Deze VOORWAARDEN en alle andere voorwaarden of documenten vertegenwoordigen uw gehele overeenkomst met MEDIA ENGINE met betrekking tot uw gebruik van de dienst.

(iii) Veranderingen van VOORWAARDEN. U ERKENT EN AANVAARDT DAT DEZE OVEREENKOMST DOOR MEDIA ENGINE TEN ALLEN TIJDE VERANDERD KAN WORDEN, WELKE VERANDERINGEN VAN KRACHT ZULLEN ZIJN, WORDT GEPUBLICEERD OP DE WEBSITE. HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NA DE POSTING WORDT BESCHOUWD ALS UW GOEDKEURING VOOR DERGELIJKE VERANDERINGEN.

(iv)Kwijtschelding. MEDIA ENGINE’s onvermogen om alle beschikbare vordering of verweren op grond van deze overeenkomst of anderszins na te streven, zal geen kwijtschelding betekenen van vorderingen of verweren.

(v) Splitsbaarheid. Als een partij van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zal die partij worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving zo nauwkeurig mogelijk kan reflecteren, blijven de oorspronkelijke intenties van de partijen, en de overige delen volledig geldig en van kracht.

(vi) Voortbestaan. In het geval dat deze overeenkomst beëindigt wordt, zullen deze voorwaarden bij een dergelijke afloop of beëindiging blijven voortbestaan.

(vii) Koppen. De kopjes in deze overeenkomst dienen slechts als een kwestie van gemak en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele manier de omvang van een dergelijke paragraaf of beïnvloeden op geen enkele manier een dergelijke paragraaf.

(h) Toepasselijk recht en jurisdictie. Deze Overeenkomst en uw gebruik van de website en de dienst worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Singapore. U gaat er verder mee akkoord dat voor alle aangelegenheden die voortvloeien uit of betreffende deze overeenkomst gevestigd wordt rechtbanken en juridische rechtbanken van Singapore. Dit is een dienst van MEDIA ENGINE. Adres: 701 South Carson St. Ste 200-3424 Carson City, NV, USA.